Het Christelijk Geloof

Wat geloven wij als Christelijke Gereformeerde Kerk?

Als gemeente hechten wij grote waarde aan het lezen en uitleggen van de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God dat tot ons komt. Met dat Woord moeten wij zorgvuldig omgaan, want het spreekt over ons: namelijk waar wij vandaan komen, waar wij naar toegaan, over het herstel van onze verhouding met God en de naasten.

De Bijbel is de Heilige Schrift. God Zelf heeft door de Heilige Geest mensen ingeschakeld bij het tot stand komen van de Bijbel. God gebruikte mensen die Zijn Woorden opschreven. Veel mensen zeggen dat daardoor de Bijbel niet betrouwbaar is. Maar hierbij moeten wij wel zeggen dat de Heilige Geest de schrijvers geïnspireerd heeft, maar hun verstand niet heeft uitgeschakeld. de Heilige Geest gebruikte mensen, elk met hun eigen taal en hun schrijfstijl. Dat maakt juist de Bijbel zo indrukwekkend ! Het is 100% menselijk en 100% Goddelijk Boek, omdat de Bijbel Gods Woord is kun je de Bijbel maar op één manier uitleggen.

Lees niet bevooroordeeld en met allerlei uitlegregels vooraf. Bidt om licht en de leiding van Gods Geest en stel maar vragen aan de Bijbel. Luister en lees maar net zolang, totdat je begrijpt wat er staat, de Bijbel legt zichzelf uit.

Zoals gezegd, is de Bijbel de boodschap van God aan mensen. Over welke boodschap gaat het dan? In de Apostolische Geloofsbelijdenis vinden we het ook al: de redding die er is in Jezus Christus, door Zijn kruisverdiensten. Hij is de dood ingegaan, opdat wij met Hem zouden opstaan tot een nieuw leven, om mensen te verzoenen met de Vader.
Die boodschap moet verkondigd worden. Jezus Zelf heeft het Zijn discipelen opgedragen, om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen.

De hoofdpunten van de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenis geschriften, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenis geschriften – ‘belijden’ betekent ‘nazeggen, beamen’ – hebben niet hetzelfde gezag als de Bijbel. wel zijn ze door de kerken erkent als geschriften waarin verwoord is wat we gemeenschappelijk belijden. Ze hebben kerkelijk gezag. Ze zijn met verschillende doelen geschreven:

Heidelbergse Catechismus
Onderwijs in de leer – samenvatting van de belangrijkste zaken van de bijbel

Nederlandse Geloofsbelijdenis
Verdediging en verantwoording van het christelijk geloof

Dordtse Leerregels
Weerleggen van diverse dwaalleer

verder zijn er ook 3 oecumenische belijdenisgeschriften,
waarvan de Apostolische Geloofsbelijdenis de bekendste is.